Suomen talouden investointilama

                                                                                                                                                                                                                
                       


Keskiviikkona aloitin puheenvuoroni politiikan toimittajien lounaalla Suomen talouden tilasta hyvin tietäen, että ainakaan sinä päivänä toimittajia ei kiinnostanut mikään muu asia kuin Ukraina ja pakotteet. Koitin nimittäin tuoda esiin sen, mikä on Suomen talouden alinoteeratuin haaste, josta ei puhuta juuri lainkaan kestävyysvajeen, velkaantumisen, pakotevaikutusten tai elvytysvaatimusten rinnalla.

Antti Rinne on kiitettävästi ottanut kriittistä etäisyyttä siihen Euroopan komission tiukkaa talouskuria Olli Rehnin komissaarikaudella yksipuolisesti korostaneeseen linjaan, joka on leikannut talouskasvua ja kasvattanut työttömyyttä ei vain saneerausohjelmiin pakotetuissa velkamaissa vaan koko Euroopassa. Eurooppalaisella tasolla on todella tarve tunnustaa austerity-politiikan aiheuttamat tarpeettomat menetykset ja saatava suunnan muutokseen mukaan myös Euroopan keskuspankki.

Kurssin korjaaminen on kaikkea muuta kuin helppoa, eikä ole varmaa onko siihen vieläkään riittävästi poliittista tahtoa EU:ssa. Euroopan talouden yleinen elpyminen on tietysti tärkeä ja jopa välttämätönkin Suomen talouden nousulle, mutta se ei vielä ole riittävä edellytys sen synnyttämiseksi.

Perustavanlaatuinen kysymys on, miksi Suomessa ei investoida tarpeeksi ja miksi Suomesta tehdään investointeja ulkomaille 60 prosenttia enemmän kuin ulkomailta Suomeen. Historiallisesti korkea investointiasteemme on pitkässä juoksussa pudonnut, mutta on edelleen eurooppalaista keskitasoa. Aineettomien investointien, kuten T&K panostuksen, osuus on korkea, mikä tarkoittaa sitä että tuotannollisten investointien osuus on suhteessa alhaisempi.

Tämä siitä huolimatta että Suomen talouden fundamentit ovat investointien kannalta kunnossa. Maamme on kilpailukykymittareilla erittäin hyvin sijoittunut. Osaamiseen ja toimivaan infraan perustuva reaalinen kilpailukyky on hyvä ja monetäärisenkin eteen on tehty viime vuosina paljon, kuten yhteisöveron merkittävä laskeminen, ilman että silläkään on ollut juurikaan havaittavaa vaikutusta investointeihin. Ns. kestävyysvaje ei ole investointipelotin ja paniikinomaiset toimet sen supistamiseksi olisivat tosiasiassa vain heikentäneet investointimahdollisuuksia.


Globalisoituvassa maailmantaloudessa meillä ei ole juurikaan sellaisia kilpailuetuja, joihin voisimme itse vaikuttaa. Raaka-ainevaroja hyödynnetään jo niin laajasti kuin mahdollista ja vihreää kultaa vuollaan nykyisin tuottoisammin  puuta nopeammin kasvattavissa ja lähempänä markkinoita sijaitsevissa maissa. Ainoa maantieteellinen etumme on naapuruus Venäjän jättimarkkinoihin, mutta sattuneesta syystä tämän vetovoima on nyt pitkäksi aikaa ehtynyt.

Osaaminen on meidän merkittävin voimavaramme. Valitettavasti se, mitä suomalaiset innovoivat kotimaassaan ei välttämättä täällä pysy, vaan siirtyy yrityskauppojen  myötä nopeasti suurempien markkinoiden maihin. Sellainen suomalaisuus, joka merkitsisi satsaamista suomalaisiin työpaikkoihin, on tytäryhtiötaloudessa ehtyvä luonnonvara.

Suomen nopea teollistuminen ja kehitys pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi 1950- ja 60-luvulla ei olisi tapahtunut ilman valtiojohtoisen yritystoiminnan merkittävää osuutta. Tässä valossa jää kysymään, kuinka suuri virhe 90- ja 2000-lukujen innokas yksityistäminen oikein oli, ja eikö julkinen valta nytkin voisi ja eikö sen pitäisi ryhtyä aktiivisemmin investoimaan muuhunkin kuin infraan ja Remontti OY:öön.

Kysymys ei ole retorinen eikä sellainen, joka ratkaistaan jollain kymmenellä miljoonalla budjettineuvotteluissa, vaan tarkoitettu avaamaan tarvittavaa pohdintaa Suomen talousstrategian suurista linjoista.

13.9. 2014


Walesin kokouksen jälkeen

Naton huippukokouksessa Walesissa oli Suomikin Tasavallan Presidentin johdolla paikalla. Olimme siellä kumppanuusmaana keskustelemassa siihen liittyvistä asioista, emme jäsenenä emmekä jäsenehdokkaana, mikä on juuri niin kuin Suomen pitääkin itsensä asemoida.

Walesissa vahvistettu uusi nk. Enhanced Opportunities Partnership Suomen, Ruotsin ja kolmen muun maan kanssa vastaa sitä mitä Suomi Ruotsin kanssa oli toivonutkin. Lähtökohtamme oli, että kun ISAF- operaatio Afganistanissa päättyy, on meidän intressissämme turvata osallistumismahdollisuudet vähintään samanlaajuiseen tietojen vaihtoon sekä koulutus- ja harjoitustoimintaan kuin tähänkin asti ISAFiin osallistuessamme. Kyse on mahdollisuudesta, ei velvoitteesta, ja tähän liittyvät kaikki yhteistoimintamuodot on valittu sillä perusteella, että ne palvelevat Suomen oman puolustuksen kehittämistä ja osaamista sekä valmiuksiamme olla mukana kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä, mikä hyödyttää yhtä lailla YK:n EU:n, ETYJ:n kuin Naro-johtoisiin operaatioihin osallistumista.

Nyt Walesissa järjestetty, päämiestasolla pidetty ISAF- operaatioon osallistuvien maiden kokous jäi lajissaan viimeiseksi. Turvalisuusvastuu  siirtyy kokonaan Afganistanin omille voimille, kun ISAF vuoden vaihteessa päättyy. Paljon on Afganistanin ja erityisesti sen naisten hyväksi saatu operaation aikana aikaiseksi, mutta samalla on todettava, että saavutusten kestävyys ei ole taattu. Epävakautta ei aiheuta vain Talibanien jatkuva sotiminen vaan myös Afganistanin poliittinen kypsymättömyys, mikä näkyy siinä, ettei vieläkään ole saatu sovittua sitä, kuka voitti jo kuukausi sitten pidettyjen presidentinvaalien ääntenlaskun. Kansainvälisen yhteisön, joka tässä on paljon laajempi joukko kuin ISAF:iin osallistuvat maat, on kuitenkin jatkettava tukeaan Afganistanin vakaudelle ja kehitykselle, myös sen Naton tulevan koulutus- ja tukioperaation kautta, johon Suomikin on valmis osallistumaan.

Ukraina ja ISIS:n uhka hallitsivat Walesin keskusteluja ja otsikoita, ainakin muualla kuin Suomessa, jossa isäntämaapöytäkirjan allekirjoitus hallitsi uutisointia. Tästä asiakirjasta liikkuu somessa aivan mielikuvituksellisia väitteitä, huikeimmillaan sitä on väitetty jopa kauttakulkusopimukseksi. Laitan tähän siksi linkin kaikille kansanedustajille lähetettyyn muistioon, josta selviää hyvin mistä on ja mistä ei ole  kyse.

Suomen linjaa ei hallitus ole muuttamassa. Sitä ei tee seuraavakaan hallitus, ainakaan jos se sosialidemokraateista riippuu. Puolueen tuoreessa lausunnossa todetaan, miten nykyisessä jännitteisessä kansainvälisessä tilanteessa Suomen turvallisuutta palvelee parhaiten pitäytyminen nykyisessä turvallisuuspoliittisessa linjassa. Suomen päätökset jäsenyydestä Euroopan Unionissa, kumppanuudesta Naton kanssa, lisääntyvästä puolustusyhteistyöstä sotilaallisesti liittoutumattoman Ruotsin kanssa ja oman puolustuksemme kunnossa pitämisestä ovat edelleen kestävä linja. Muutokset tähän eivät miltään osin tuo Suomelle lisää turvallisuutta, eivätkä palvele vakautta pohjoisessa Euroopassa.

7.9. 2014

Ukraina tänään

Ukrainan tilanne on edelleen kärjistynyt. Vaikka kaikkeen uutisointiin on edelleen syytä suhtautua varauksellisesti, näyttää ilmeiseltä, että Venäjän aineellinen tuki ja osallistuminen taistelutoimiin Itä-Ukrainan separatistien tukena on ylittänyt sen rajan, että se enää olisi millään tavoin uskottavasti kiistettävissä.

Sellainen tulkinta että kyse olisi suurhyökkäyksen valmistelusta ja aikeesta ottaa osia Ukrainasta pysyvästi haltuun ei edelleen vaikuta todennäköiseltä. Luultavampaa on, että separatistien jatkuvasti menettäessä asemiaan katsoo Venäjä voimakkaamman väliintulon tarpeelliseksi oman puhevaltansa ja separatistien aseman säilyttämiseksi. Tämä ei olisi mielekästä, ellei se samalla ole valmis olemaan mukana sellaisen konfliktin lopettavan poliittisen ratkaisun hakemisessa, joka ei ole sille liian iso arvovaltatappio. Tämän ratkaisun elementit ovat kaikki valtiolliset osapuolet  Ukraina ja Venäjä  jo useammassa yhteydessä hyväksyneet. Se voi kuitenkin perustua vain Ukrainan suvereniteetin ja koskemattomuuden sekä Itä-Ukrainan venäjänkielisen väestön legitiimien toiveiden kunnioittamiseen. Jälkimmäisillä ei kuitenkaan ole yhteyttä siihen mitä omaakin väestöään terrorisoivat separatistijohtajat edustavat, vaan niiden oikea käsittelypaikka on se inklusiivinen kansallinen dialogi, joka aikaisempiinkin rauhansuunnitelmiin on sisältynyt.

On torjuttava kylmän sodan asetelmiin johtava ja kuumemmankin konfliktin vaaran sisältävä toimien ja vastatoimien kierre. Aseiden vaientaminen ja neuvotteluratkaisu on edelleenkin ainoa tie konfliktin lopettamiseen, ja siinä EU:n ja kaikkien sen jäsenmaiden on jatkettava työtä, muistaen että ratkaisun avaimet eivät löydy vain Moskovasta vaan myös Ukrainan toimista. Päätetyt pakotteet ovat tämän tukemiseksi edelleen tarpeen. Niiden lisääminen tilanteessa, jossa ne ovat vasta vähitellen vaikuttamassa olisi nyt vain symboliteko, vaikka varautumista lisätoimiin onkin pakko jatkaa.


Ukraine today

The situation in Ukraine remains critical. Even though we should continue to regard any news concerning the situation with reservations, it seems evident that Russian material support for and participation in the combat action in support of the eastern Ukrainian separatists has passed the limit after which any attempts to deny it are implausible.

The interpretation of the action taken by the Russians as preparations of a major attack or an indication of its intentions to permanently take over parts of Ukraine still seem unlikely. It is more likely that, as the separatists continously keep losing their positions, Russia may consider a stronger intervention necessary to maintain its role and defend the position of the separatists. This would not make sense, unless it was, at the same time, prepared to be involved in seeking the kind of solution to end the conflict that it could accept without too much of a loss of face.

The basic elements of this kind of a solution have already been approved by all state parties involved − Ukraine and Russia – in more occasions than one. However, the solution can only be based on honouring Ukrainian sovereignty and integrity, and the legitimate wishes of the Russian-speaking population in eastern Ukraine. The latter, however, have nothing whatsoever to do with what the separatist leaders, who terrorise even their own population, represent. The correct way to address these issues is the inclusive national dialogue that has been part of the earlier peace plans as well.

The spiral of measures and countermeasures that may lead to return to Cold War positions and entail a danger of even more heated conflict must be prevented. Silencing the weapons and seeking a solution by negotiation is still the only way to end the conflict. This is where the EU and all its Member States must continue their work, bearing in mind that the keys to the solution are not found in Moscow alone, but also through action taken by Ukraine. The sanctions taht have been secided are necessary to support this goal. Increasing sanctions in a situation where they are only gradually starting to have an effect would only be a symbolic gesture, even though we heve to continue preparations for further measures.

29.8. 2014


Humanitäärisen saattueen käyttäminen Ukrainan suvereniteettia loukkaavalla tavalla ei ole hyväksyttävää

Itä-Ukrainan humanitäärisen tilanteen lievittämiseen tarkoitetun venäläisen avustussaattueen rajanylitys ilman Ukrainan viranomaisten lupaa ja kansainvälisen Punaisen Ristin valvontaa on uusi Ukrainan suvereniteettia loukkaava provokaatio. Suomi tukee Ukrainan presidentti Poroshenkon vetoomusta Venäjälle avustussaattueen palauttamiseksi kansainvälisten käytäntöjen mukaiseksi ja kuorman saattamiseksi kansainvälisen Punaisen Ristin valvontaan. Suomi vetoaa Venäjän ja Ukrainan hallituksiin jotta ne pidättäytyisivät kaikista toimista jotka voivat syventää konfliktia.


The use of the humanitarian convoy in a way which violates Ukrainian sovereignty is unacceptable

The Russian humanitarian relief convoy intended to alleviate the humanitarian situation in Eastern Ukraine has crossed the border without the permission of the Ukrainian authorities and the supervision of the International Red Cross and has thus become a new provocation against the sovereignty of Ukraine. Finland supports the appeal of President Poroshenko of Ukraine to return the convoy to conform to international practices and to have the cargo supervised by the International Red Cross. Finland calls on the Governments of Russia and Ukraine to refrain from any action that could deepen the conflict.

22.8. 2014


Ukrainan humanitäärinen tilanne 2

Sotilaallinen tilanne Itä-Ukrainassa on kehittynyt niin, että Ukrainan armeijan eteneminen on supistanut jo neljännekseen sen alueen, jota separatistit enimmillään pitivät hallussaan. Tätä eivät separatisteille jatkuvasti virtaavat aseet ja muu tuki Venäjältä ole kyennyt estämään. Kahden suuren kaupungin lopullinen haltuunotto ei tule kuitenkaan onnistumaan ilman kasvavaa verenvuodatusta, siviiliuhreja ja humanitäärisen hädän kärjistymistä.

Viime yönä raportoitu venäläisten sotilasajoneuvojen ja tarvikkeiden rajanylitys Ukrainaan on tuskin mikään uuden tilanteen luomisyritys vaan paremminkin jatkoa sille, miten tukea on tätä ennenkin toimitettu. Nyt vain sattui olemaan tavallista luotettavammat ja riippumattomammat todistajat näköetäisyydellä liittyen yrityksiin saada Venäjän kolmen sadan rekan humanitääristä apua tuova saattue perille Itä-Ukrainaan.

Tämäkin alleviivaa sitä, että nyt olisi aika vaientaa aseet, antaa muille kun vakaviin sotarikoksiin syyllistyneille mahdollisuus kunnialliseen vetäytymiseen Venäjän puolelle – missä aika monen kotikin on – ja toteuttaa viimeksi presidentti Poroshenkon esittämä rauhansuunnitelma tavalla, joka luo kaikille ukrainalaisille heidän kieleensä tai muuhun taustaansa katsomatta mahdollisuudet turvalliseen elämään heidän kielellisiä ja muita oikeuksiaan turvaavassa hajautetussa valtiossa, joka ei ole riidoissa yhdenkään naapurinsa kanssa.

Tiedämme että Venäjä on avainasemassa sen suhteen, voiko tällainen kehitys toteutua. Se edellyttää aseiden ja tuen lopettamista separatisteille ja yhteistyötä Ukrainan demokraattisesti valitun presidentin kanssa ja uusien parlamenttivaalien häiriötöntä täytäntöönpanoa. Tässä tarkoituksessa on EU  Venäjään kohdistetut pakotteet asettanut. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös Ukrainan hallituksen toimia ole seurattava kriittisesti ja edellytettävä sen tekevän myös kaikkensa vastakohtaisuuksien liennyttämiseksi, alueellisen itsehallinnon vahvistamiseksi ja kaikkien ääriaineisten aseellisen toiminnan lopettamiseksi.

Tässä tilanteessa tuo venäläinen humanitäärisen avun saattue voi toimia sekä kriisin kärjistäjänä että sen liennyttäjänä. Aito humanitäärinen apu, jota Ukrainan hallitus, monet EU-maat sekä humanitääriset järjestöt ovat myös toimittaneet, on tervetullutta myös Venäjältä. Edellytys tietenkin on, että se tapahtuu Ukrainan valvonnassa ja Kansainvälisen Punaisen Ristin toimesta. Ainakin juuri tätä kirjoitettaessa tulleen tiedon mukaan Ukraina, Venäjä ja ICRC  olisivat tästä sopineet.

15.8. 2014

Ukrainan humanitäärinen tilanne

Venäjä  on koko ajan yhä äänekkäämmin YK:ssa ja muualla nostanut esiin vaatimuksen kasvavien pakolaismäärien ja Itä-Ukrainan separatistien hallussaan pitämien piiritettyjen kaupunkien humanitääriseen tilaan puuttumisesta . Se että sillä näin tehdessään voi olla tarkoituksenaan luoda näennäistä oikeutusta mahdollisille sotilaallisille interventiosuunnitelmilleen ei poista sitä, että humanitäärinen tilanne on vakava ja sellainen, että kansainvälisen yhteisön on siihenkin pystyttävä puuttumaan. Se että Gazan väestön tilanne on vielä paljon kauheampi ei yhtään lohduta Ukrainassa kärsiviä. Tilanteeseen tulee puuttua normaalein kansainvälisen humanitaarisen avun periaattein ja toimin  ja samalla poistaa myös mahdollisuus käyttää sitä verukkeena Ukrainan konfliktin jäädyttämiseen.

Katseet kääntyvät ennen muuta YK:iin ja ETYJ:iin, joiden tulisi pikaisesti käynnistää avustusoperaatio Itä-Ukrainan väestön tilanteen helpottamiseksi. Separatistit, joiden toimilla ei ole sen venäjänkielisen väestön kannatusta, jonka nimissä he väittävät toimivansa, olisivat jo sotilaallisesti lyötyjä ilman Venäjältä saatua tukea. Kansainvälisen humanitäärisen operaation käynnistäminen tuskin onnistuu ilman aseiden vaientamista ja poliittista ratkaisua, joka antaa separatisteille ja heidän tukijoilleen kunniallisen perääntymistien ja armahduksen kaikille muille paitsi vakaviin sotarikoksiin syyllistyneille.  Monet aiemmat suunnitelmat ja myös presidentti Porosenkon aiemmin esittämä suunnitelma sisälsi näitä elementtejä, ja ne on syytä ottaa uudelleen esille.

Tuskin kukaan uskoi, että EU:n pakotepäätökset olisivat välittömästi auttaneet ratkaisun hakemisessa konfliktin lopettamiseksi. Se että ne ovat johtamassa välittömiin vastatoimiin Venäjän taholta ei ole sekään yllätys. EU:n pakotepäätösten tarkoituksena on kuitenkin tukea pyrkimyksiä neuvotteluratkaisuun. It takes two to tango sanotaan, eikä Venäjän suunnalla ole ollut havaittavaa tanssihalua. Mutta kuinka paljon halua tai varsinkin kykyä vaativaan, poliittiseen neuvotteluprosessiin on suoraan sanoen johtamattomalta näyttävässä tilassa olevalla EU:llakaan? Ei voi eikä saa olla niin, että pakotepäätösten jälkeen vain istumme ja katsomme tilanteen pahenemista ja ajautumista vielä ehkä kauppasotaa muistuttavaan tilaan ja asetelmaan, jossa voimapoliittista pullistelua jatketaan eri suunnilla. EU:n keskeisin tehtävä on hahmottaa erilaisia mahdollisuuksia poliittisen ratkaisun suuntaan, vaikka Venäjään kohdistuva luottamuspula tekeekin siitä hyvin vaikeaa.

The humanitarian situation in Ukraine

Russia has  with increasing volume demanded  action in the UN and elsewhere because of  the  humanitarian situation of the refugees and the sieged cities held by the separatists in Eastern Ukraine. Even if in so doing it may have the intention of creating an ostensible justification for its possible plans for military intervention this does not invalidate the fact that the humanitarian situation is grave and one which the international community must address. That the situation is much more awful for the citizens of Gaza is no consolation for those suffering in Ukraine. The situation must be addressed respecting the agreed principles and methods of international humanitarian aid so that it also removes the possibility of using the situation as an excuse for freezing the conflict in Ukraine.

These expectations of action should primarily be met by the UN and the OSCE, who should swiftly start an assistance mission to alleviate the situation of the people in Eastern Ukraine. The separatists, whose actions do not have the support of the Russian speaking population they claim to represent,  would have been militarily defeated by now if it were not for the support delivered from Russia. A humanitarian operation is unlikely to be possible unless the guns are silenced and without a political solution that gives the separatists and their supporters the possibility for an honorable retreat and an amnesty for all except those responsible for serious war crimes. Many previous plans as well as the plan of President Poroshenko includes these elements and they should be taken up again.

Scarcely anyone expected the sanctions imposed by the EU to have been of immediate help in finding a solution to ending the conflict. That they have led to counter-measures by Russia is no surprise either- The aim of the EU's decision on sanctions has been to support effort to finding a negotiated solution. It takes two to tango and so far there are no signs of Russia's willingness to dance. But frankly,  how much willingness and even more importantly ability has the seemingly leaderless EU shown for engaging in a demanding political process for negotiations?  It cannot and should not be so, that after taking the decisions on sanctions we just sit and watch as the situation deteriorates and drifts towards economic warfare and power political grandstanding in various contexts. The central task of the EU is to formulate different possibilities for a political solution, even if the lack of trust in Russia makes it very challenging.

7.8. 2014

Informaatio, disinformaatio, analyysi ja mielipiteet

Olen muutamassa yhteydessä puhunut viime aikoina luotettavan tiedon ja ulkopoliittisen analyysin tarpeesta. Tämä korostuu erityisesti senkaltaisissa konflikteissa, jollainen on nyt Ukrainassa käynnissä.  On kuitenkin heti kärkeen todettava, että vaikka parempi ja luotettavampi tieto on aina tervetullutta, emme me suomalaisina päätöksentekijöinä sentään minkäänlaisessa pimennossa toimi. Suomen ulkoministeriö ja edustustoverkkomme tuottaa kiitettävän laadukasta raportointia. Sen suurin ongelma on se, että enemmillä resursseilla voisimme tuottaa sitä enemmän ja useammista paikoista, sen sijaan että nyt joudumme pohtimaan vieläkö edustusverkkoa on edelleen harvennettava.  

Oma raportointimme kattaa politiikan, talouden, kulttuurin ja median. Esimerkiksi Kiovan ja Moskovan lähetystöjen kautta tulee päivittäin laajoja katsauksia ja ajoittain selventäviä analyysejä ja arviota. Säännöllistä tietoa tuottavat myös suojelupoliisi ja sotilastiedustelu, jonka lisäksi EU:n ulkoasiainhallinnon katsaukset ja raportit ovat soveltuvin osin käytettävissämme. Ministeriössä on osaavaa väkeä, joka kokoaa ja käyttää tätä tietoa Suomen käymien neuvottelujen ja päätöksenteon pohjaksi. Voimavarat ovat tietysti jonkinlainen rajoite, mutta kriittisimmissä tilanteissa voidaan resursseja kohdentamalla varmistaa kulloinkin tarpeellinen seuranta ja kannanottovalmius, vaikka se tapahtuisi muiden vähemmän kiireellisten asioiden kustannuksella.

Kun konflikteissa ns. informaatiosodan osuus käy koko ajan merkittävämmäksi, joutuu myös saadun tiedon luotettavuuden varmistaminen koetukselle. Päivittäinen informaatiovirta kaikissa median muodoissa lisääntyy koko ajan ja iso osa tästä ei ole oikeata informaatiota vaan tahallista tai tahatonta disinformaatiota. Kun päättäjiltä edellytetään lähes välittömästi reagointia, on vaarallista antaa kommentteja saatikka tehdä päätöksiä puutteellisen, vahvistamattoman tai suoraan väärän tiedon perusteella.

Propaganda, jollaista esim. Venäjän valtiollisessa ohjauksessa olevan median informaatio valtaosaltaan on, on kohtuullisen helppoa tunnistaa sellaiseksi ja suhtautua siihen riittävällä epäluulolla. Toisaalta propagandaväitteenkin takana voi olla jokin todellinen tapahtuma, jota sitten suurennellaan tai vääristellään omiin tarkoituksiin. Mutta minkään maan media ei kuitenkaan ole eikä minkään maan tiedustelutietokaan sellaista että sitä kritiikittä ja vahvistamatta kannattaa niellä. Juuri tämän informaatiovirran käsittelemiseksi olen peräänkuuluttanut sellaista luotettavaa ja mielipiteistä pidättyvää analyysikeskusta, joka pystyisi tätä tietomassaa perkaamaan ja kertomaan kuinka luotettavaa tai epäluotettavaa kulloinenkin tieto on, kuinka lähellä lähde yhtä tai toista osapuolta on, ja myös sanomaan milloin tietoa ei voida vielä sen enempää vahvistaa kuin todeta vääräksi.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tai sen osa-alueita käsitteleviä tutkimuslaitoksia on kohtuullisen paljon. Parhaimmillaan ne tuottavat laadukasta ja hyödyllistä tutkimusta ja analyysiä, jonka arvo ei ole kiinni siitä voidaanko sitä käyttää välittömän päätöksenteon pohjana, vaan miten se päätöksentekijöiden yleistä tietoa ja ymmärrystä lisää. Se on tarpeen ja hyödyllistä silloinkin, kun päätöksentekijä ei päätyisikään samaan toimintalinjaan mitä tutkija mahdollisesti  suosittelee. Tutkijoilla saa ja itse asiassa pitäisikin olla mielipiteitä, mutta myös erityisen kehittynyt lähdekritiikki ja kyky erottaa mielipiteet analyysistä ja se mikä on oikea paikka ja yhteys esittää niitä. Erilaiset ideologiset tai koulukunta-taustat sekä sidonnaisuudet on myös syytä aina tuoda avoimesti esiin.

Tutkimuksen enempää keskittämistä en pidä kuitenkaan oikeana ratkaisuna, sillä näen jo päätetyissä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskittämisissä valtioneuvoston kansliaan riittävästi potentiaalisia ongelmia.

30.7. 2014


Naiset eivät yksin ole avain rauhaan, mutta tasa-arvo on

Edellinen blogitekstini on erityisesti naisten asemaa konflikteissa ja niiden ratkaisemisessa koskevan lopun osalta herättänyt keskustelua ja erilaisia tulkintoja. En todellakaan ole halunnut virittää keskustelua siitä mitä yksittäiset naiset ja miehet eri tilanteissa ja asemissa voivat tehdä tai ovat tehneet, eikä sellaiseen osallistuminen ole relevanttia. Kaikki naiset eivät valta-asemissa käyttäydy kuin Hitler ja Stalin yhtä vähän kuin kaikki miehet ovat pääministereinä kuin Margaret Thatcher tai Indira Gandhi. Se mikä on ratkaisevaa on, millaisessa yhteiskunnassa ja millaisten prosessien kautta he sukupuoleen katsomatta ovat valta-asemaansa nousseet.

Kysymys on siis yleensä tasa-arvosta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Yhteiskuntien laatua ja ominaisuuksia ei voi arvioida yksittäisistä johtajista käsin. Se mitä minä olen historiasta ja yhteiskuntien vertailusta oppinut on, että mitä paremmin tyttöjen koulutus sekä naisten täysimääräiset ja rajoittamattomat osallistumisoikeudet ja -mahdollisuudet  ovat toteutuneet – osana yleistä tasa-arvoa – sen paremmin nämä yhteiskunnat menestyvät kaikkien yleisesti tavoiteltavina pidettyjen kriteerien täyttymisen suhteen. Tämä pitää paikkansa myös ja erityisesti sen suhteen, miten paljon eri yhteiskunnissa esiintyy sisäistä väkivaltaa ja miten todennäköistä niiden osallistuminen ulkoisiin aseellisiin konflikteihin on.

En usko että yksikään naisten oikeuksia rajoittava maa – olivat rajoitukset sitten kulttuurisia, uskonnollisia, taloudellisia tai lainsäädännöllisiä – voisi koskaan tulla arvioiduksi maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi , nousta inhimillisen kehitysindeksin perusteella maailman kärkeen tai osoittautua kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Sama koskee myös maita, jotka rajoittaisivat vain miesten oikeuksia samalla tavoin, vaikka näitä emme historiasta tunne.

Konfliktien ehkäisyssä, kriisien hallinnassa ja ratkaisemisessa tämä korostuu samalla tavoin. Se on ymmärretty ja tunnustettu YK:n turvaneuvoston päätöslauselmassa 1325 "Naiset, rauha ja turvallisuus" jonka toteutuksen edistäminen on keskeisellä paikalla ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme.

24.7. 2014


Rauha Ukrainaan ja Lähi-itään

Euroopan Unionin ja ASEAN -maiden ulkoministereiden kokouksessa tänään Brysselissä Saksan kollega Frank-Walter Steinmeier totesi puheenvuorossaan, että aselepo ja tulitauko eivät riitä, tarvitaan myös poliittinen ratkaisu. Hän puhui Ukrainasta. Omassa puheenvuorossani lainasin tätä ja totesin sen koskevan myös Gazaa ja Israelin ja palestiinalaisten tilannetta. Ukrainassa poliittisen ratkaisun on kunnioitettava Ukrainan suvereenisuutta ja koskemattomuutta, Lähi-idässä Israelin turvallisuutta ja palestiinalaisten oikeutta elinkelpoiseen ja suvereeniin omaan valtioon.

Yhtäläisyyksiä on muitakin. Molemmissa tapauksissa taustalla on kyse alueiden laittomasta miehityksestä ja haltuunotosta, ja molemmissa tapauksissa on yhtä johdonmukaisesti vaadittava kansanvälisen oikeuden kunnioittamista ja suhtauduttava sitä rikkoviin samalla tavoin. Sivullisten siviilien surmaaaminen on aina rikos, jolla on oltava seuraamuksia.

Kummassakaan tapauksessa kestävät poliittiset ratkaisut eivät synny siten, että jokin osapuoli ajetaan nurkkaan ja kaikki sen argumentit mitätöidään. Molemmissa tapauksissa tarvitaan myös valmiutta asteittain tiukennettaviin toimiin ja pakotteisiin, mutta ne on rakennettava siten ne tarjoavat myös mahdollisuuden kunnialliseen sovintoratkaisuun.

Molemmissa konflikteissa voi myös kysyä missä ovat naiset. He eivät ole niitä jotka surmaavat siviilejä, pahoinpitelevät vastustajia eivätkä niitä jotka antavat käskyjä näihin tekoihin. He ovat kuitenkin näissäkin konflikteissa mukana itse uhreina ja muita uhreja surevien joukossa. Kestäviä rauhansopimuksia ei saada, ellei niitä tekemään saada mukaan myös naisia täysivaltaisina ja itsenäisinä ratkaisijoina.

23.7 2014

Ei hallintarekisterille!

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti viime viikolla, että suomalaiset saisivat oikeuden siirtää osakesijoituksiaan hallintarekisteriin, jonka tiedot olisivat julkisia vain neljä kertaa vuodessa ja vain isojen osakemäärien osalta. Tätä salailulakia perustellaan sillä, että EU:n direktiivi sitä edellyttäisi, mikä sekin näyttää olevan väärä tulkinta. Ja vaikka ei olisikaan on tämä asia, jossa Suomen tulee viimeiseen saakka pitää kiinni avoimuuden puolustamisesta  ja torjua harmaata taloutta vastaan toimimisen vaikeuttaminen.

Nykyisin suomalaisten kaikki sijoitukset pörssiyhtiöihin ovat julkisia arvopaperikeskuksessa jatkuvasti. Myös hallitusohjelman mukaan arvopaperimarkkinoiden omistuksen julkisuus ja läpinäkyvyys tulisi säilyttää "vähintään nykytasolla". Työryhmän julkisuutta rajoittava ja niin verohallinnolle kuin pienomistajille tarpeettomia vaikeuksia aiheuttava esitys joutaakin tältä osin suoraan roskakoriin.

9.7. 2014

Ukraina tulitauon rauettua

Presidentti Poroshenkon alun perin yksipuolisesti julistama tulitauko Ukrainassa on päättynyt. Vaikka ns. separatistien tärkein tukija Venäjä ilmoitti kannattavansa tulitaukoa, sitä kuitenkin rikottiin varsin laajasti. Venäjän ilmoitus ei myöskään poistanut epäilyjä siitä, että sen todelliset toimet eivät rauhansuunnitelmaa tukeneet. Separatistit käyttivät tulitaukoa hyväkseen ottaakseen haltuunsa Ukrainan armeijan tukikohtia ja myös muista aseellisista välikohtauksista on useita raportteja. Ukrainan sekavassa tilanteessa ja sen ymmärtämistä edelleen vaikeuttavassa informaatiosodassa ei tosin ole aivan varmaa, etteivätkö hallituksen puolesta toimivat joukot olisi voineet olla syyllisiä joihinkin niistä.

Ukrainan hallituksella on koko ajan ollut kiistämätön oikeus ja velvollisuuskin palauttaa maahan järjestys. Toisin kuin ukrainalaisten selvän enemmistön tuella presidentiksi valitulla Poroshenkolla, ei aseistetuilla separatistijoukkioilla ole minkäänlaista valtakirjaa esiintyä Donbasin alueen venäjänkielisen väestön nimissä. Merkit viittaavat päinvastoin siihen, että heidän väkivaltainen käytöksensä ja pelottelunsa on edelleen vähentänyt heidän alun perinkin vähäistä kannatustaan alueen väestön keskuudessa.

Tämä ei tarkoita etteikö venäjänkielisillä ukrainalaisilla olisi legitiimejä huolia ja odotuksia, joihin separatistien aseistariisuminen ei vielä mitenkään vastaa. Kaikissa konfliktin ratkaisusuunnitelmissa, alkaen helmikuun Maidanin mielenosoitukset lopettaneesta sopimuksesta, Geneven sopimuksen ja ETYJ:n tiekartan kautta Poroshenkon rauhansuunnitelmaan, on keskeisellä sijalla inklusiivisen dialogin kautta aikaansaatava, kaikkien vähemmistöjen ja alueiden oikeudet ja päätäntävallan turvaava poliittinen ratkaisu perustuslakiuudistuksineen ja parlamenttivaaleineen. Uudistukset ovat tarpeen kaikille ukrainalaisille, joilla tähän asti ei ole ollut mahdollisuutta elää demokraattisessa ja korruptiosta vapaassa oikeusvaltiossa.

Venäjän suora ja epäsuora tuki aseistetuille separatisteille ja Ukrainan suvereniteettia ja kansainvälistä oikeutta loukannut Krimin annektointi ovat tuomittavia. Se että perustellusti voimme osoittaa myös Ukrainan tai EU:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden tehneen vähintään arviointivirheitä ei anna niille liioin oikeutusta. Samalla on kuitenkin muistettava, että Ukrainan vakaus ja vapaus on myös Venäjän intresseissä eikä edelleenkään tule toimia tavalla joka vaikeuttaisi tätä rakentavan laajan ratkaisun toteuttamista. Tässä tarkoituksessa tulitauon uusiminen ja vahva sitoumus sen ylläpitämiseen olisi nyt tarpeen. 

1.7. 2014

Ukraine after the end of the cease-fire

The initially unilateral cease-fire declared by president Poroshenko in Ukraine has ended. Although Russia as the most important supporter of the so-called separatists announced her support for it, it was widely disregarded. Russia's announcement did not remove doubts about her real intensions for support to the peace plan.  Separatists used the cease-fire to take over Ukrainian army bases and there are many reports of other armed incidents. In the less than clear situation in Ukraine and the ongoing information war, which further complicates understanding what is going on, one cannot be fully certain, that none of them have been instigated by forces supporting the government.

The Ukrainian government has always had the undisputed right, as well as the duty to restore order in the country. Unlike president Poroshenko who was elected by the clear majority of all Ukrainians the armed separatist gangs have no mandate to speak on behalf of the Russian-speakers of the Donbas region. On the contrary it seems that their violent behaviour and intimidation tactics have reduced their already initially low support among the local population.

This is not to deny that Russian-speaking Ukrainians do have legitimate concerns and expectations, which cannot be met merely by disarming the separatists. In all plans to solve the conflict, beginning with the February agreement ending the Maidan demonstrations, the accord reached in Geneva, the OSCE Road Map and Poroshenko's peace plan, the central element has been a political solution reached through inclusive dialogue respecting the rights and powers of all minorities and regions and with a new constitution and new elections. Reforms are needed by all Ukrainians, who have never had the opportunity to live in a democracy, free of corruption and based on the rule-of-law.

The direct and indirect support given to the armed separatists from Russia and the violation of Ukrainian sovereignty and international law by the annexation of the Crimea, are to be condemned. Recognizing the mistakes and errors of judgment that Ukraine as well as the EU and other international actors have made is no justification for these. At the same time it has to be recognized that a stable and free Ukraine is ultimately also in Russia's interest and that we should refrain from taking any action that would further complicate reaching agreement on this and implementing it. For this a renewal of the cease-fire and a firm commitment from everyone to respecting it is needed.

1.7.2014

Hyvä uutinen Lähi-idän kurjuuden keskeltä

Kemiallisten aseiden kieltojärjestö (OPCW) ilmoitti 23.6. Syyrian toimittaneen viimeiset maassaan jäljellä olleet kemikaalikontit Syyrian Latakian satamaan, jotta ne voidaan siirtää sieltä edelleen hävitettäväksi. Tämän eteen kansainvälinen yhteisö on tehnyt hartiavoimin töitä. Viime syksystä asti käynnissä ollut OPCW-YK-yhteismissio on keskittynyt Syyrian kemiallisen aseen ohjelman todentamiseen ja  purkamiseen. Kansainvälinen yhteisö on onnistunut pitämään Syyriaa kohtaan painetta yllä, jotta asia käytännössä etenisi. Maanantaiset uutiset olivat tästä syystä ilahduttavia.

Työsarkaa silti riittää edelleen. Seuraavaksi Syyrian OPCW:lle deklaroimien kemikaalien varsinainen hävittäminen alkaa täysimittaisesti. Kaikkein vaarallisimmat kemikaalit siirretään amerikkalaisalus Cape Ray'lle hävitettäväksi Välimerellä.  Suomessa puolestaan käynnistyi juhannuksen aikaan teollisuuskemikaalien hävitys, kun norjalainen Taiko-alus toi Suomeen ensimmäiset Ekokemille hävitettäväksi menevät kemikaalit. Hävittäminen tapahtuu Ekokemin jätteenkäsittelylaitoksella Riihimäellä OPCW:n valvonnassa.

Suomi on tukenut OPCW-YK yhteismission toimia monipuolisesti viime vuoden lopusta asti ja saanut siitä laajaa kiitosta. Suomi on osallistunut Tanskan ja Norjan merikuljetusoperaatioon, joka on siirtänyt kemikaaleja Syyrian Latakian satamasta, jotta ne voidaan edelleen käsitellä. Suomi on lähettänyt merikuljetusoperaatioon kemiallisten aineiden käsittelyyn erikoistuneita sotilaita. Yksikön tehtävänä on ollut varmistaa, että kemikaalien merikuljetus tapahtuu turvallisesti sekä taata aluksella toimivan henkilöstön hoito, mikäli siihen olisi tarve. Suojeluosaston tehtävä Välimerellä on nyt päättymässä, kun vaarallisimmat kemikaalit on pian siirretty yhdysvaltalaisalus Cape Ray'lle. Tämä on myös hyvä osoitus pohjoismaisesta yhteistyöstä osana laajempaa kansainvälistä tehtävää ja on korostanut Suomen erikoisosaamista CBRN-asioissa.  Suomalainen alustarkastusosasto puolestaan osallistuu Cape Ray'n suojaamiseen kemiallisten aseiden hävittämisen ajan. Tämä tapahtuu kansainvälisillä vesillä Välimerellä osana monikansallista tehtävää. Hävittäminen tapahtuu kesän aikana. Saksalaisella aluksella toimivan suomalaisen alustarkastusosaston tehtävinä ovat tunnistus- ja tiedustelutehtävät sekä mahdolliset alustarkastukset.

Työ Syyriassa ei ole ohi kemikaalikuljetusten päätyttyä ja hävityksen alettua. OPCW jatkaa Syyriassa tapahtuneiden kloori-iskujen tutkimista. Lisäksi Syyrian deklaraation kattavuuteen ja tuotantolaitosten hävittämiseen liittyvät keskustelut ovat kesken. Joukkotuhoaseet ovat laajemminkin uhkana lähi-idässä.

Syyrian Kemiallisten aseiden poiskuljetuksen loppuunsaattaminen on valitettavasti ainoa hyvä uutinen, joka viime aikoina on Syyriasta ja sen naapurimaista saatu. Syyrian sotiminen on levinnyt jo Irakiin, pakolaisten määrä ja humanitäärisen avun tarve ovat koko ajan lisääntyneet eikä sotimiselle ole vieläkään näköpiirissä loppua. YK-vetoisia rauhanpyrkimyksiä on edelleen tuettava ja kaikkia konfliktiin suoraan tai epäsuorasti osallisia painostettava neuvotteluihin, sillä sotimiseen perustuvaa ratkaisua ei ole.

Some good news from the midst of suffering in the Middle East

The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) announced on 23 June that Syria had delivered the last of the chemical containers in the country to the port of Latakia, Syria, from which they can be shipped for destruction. The international community has gone to much effort for this. The OPCW-UN Joint Mission has since last autumn focused on the verification and dismantling of Syria's chemical weapons programme. The international community has succeeded in maintaining the pressure on Syria so that mission could proceed in practice. Monday's news was therefore gratifying.

There is still work to be done. The next step is to begin the full-scale destruction of the chemicals declared by Syria to the OPCW. The most hazardous chemicals are being transported to the American vessel, the Cape Ray, for destruction on the Mediterranean Sea.  In Finland, in turn, the destruction of industrial grade chemicals began around Midsummer, as the Norwegian vessel, the Taiko, brought the first chemicals to be delivered to Ekokem for destruction. The destruction will take place at the Ekokem waste treatment plant in Riihimäki, under the OPCW's supervision.

Finland has supported the OPCW-UN Joint Mission in many ways since the end of last year and has received widespread recognition for this. Finland has participated in the Danish and Norwegian maritime transport operation, which has transferred the chemicals from the port of Latakia, Syria so that they can be processed further. Finland has sent soldiers specialized in the handling of chemical materials (chemical, biological radiological and nuclear, CBRN) to assist with the maritime transport operation. The Finnish CBRN-experts have been on board to secure the safety of the maritime transport of the chemicals and to ensure the care of the personnel on board, if such a need were to arise. The protection task in the Mediterranean Sea is now coming to an end, and the most hazardous chemicals will soon be transferred to the US vessel, the Cape Ray. This is also a good indication of Nordic cooperation as part of a wider international effort, and has underscored Finland's special expertise of CBRN issues.  A Finnish vessel protection detachment unit, for its part, participates in protecting the Cape Ray while the chemical weapons are being destroyed. This takes place in international waters in the Mediterranean Sea as part of a multinational task. The destruction will be done during the summer. The tasks of the Finnish vessel protection detachment unit, operating on board a German vessel, include identification and intelligence tasks as well as possible ship inspections.

The work in Syria is not completed with the ending of the chemical transports and the beginning of the chemical destruction. The OPCW continues to investigate the chlorine attacks that have occurred in Syria. In addition, discussions concerning the coverage of Syria's declaration and the destruction of production facilities are unfinished. Weapons of mass destruction are a wider threat in the Middle East.

Bringing the transportation of chemical weapons out of Syria to an end is unfortunately the only good news obtained recently from Syria and its neighbouring countries. The warfare in Syria has already spread to Iraq, the number of refugees and the need for humanitarian assistance have increased continually, nor is there an end in sight to the fighting. UN-led peace efforts must continue to be supported, and all parties directly or indirectly involved in the conflict must be pressured to hold negotiations, as there is no solution based on war.

26.6. 2014


Ottawan miinasopimus 15 vuotta


Ottawan henkilömiinat kieltävä sopimus tuli voimaan 1.3.1999. Sopimus kieltää henkilömiinojen (anti-personnel mines, joita Suomessa mieluummin kutsutaan jalkaväkimiinoiksi) käytön, kehityksen, tuotannon, hankinnan, varastoinnin ja kuljetukset. Lisäksi sopimus velvoittaa tuhoamaan jo olemassa olevat jalkaväkimiinavarastot. Sopimukseen sisältyy avunantovelvoite, joka koskee sekä miinanraivausta että miinauhrien tukemista.

 

Ottawan sopimukseen on liittynyt 161 maata, mukaan lukien kaikki EU:n 28 jäsenmaata. Sopimuksen ulkopuolisista maista merkittävimpiä ovat Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina. Mm. Yhdysvallat on kuitenkin ilmoittanut toimivansa sopimuksen hengen mukaisesti. Työ sopimuksen vielä laajemmaksi universalisoimiseksi jatkuu siten edelleen.

 

Suomen eduskunta ratifioi sopimuksen syksyllä 2011 ja se astui Suomessa voimaan 1. heinäkuuta 2012. Sopimus velvoittaa Suomen hävittämään jalkaväkimiinavarastonsa 30.6.2016 mennessä. Tähän mennessä miinoista on hävitetty yli 90 %.


Ottawan  sopimusta pidetään menestyksenä ja se on saavuttanut useita tavoitteitaan. Käytännössä näiden miinojen markkinat ovat kuihtuneet. Maat, jotka eivät ole vielä sopimuksen piirissä, joutuvat siten lähinnä itse tuottamaan miinansa.

 

Lukuisissa konflikteissa eri puolilla maailmaa kylvettyjen miinojen tuhoisa perintö vaikuttaa yhä. Siten esim. Länsi-Balkanin tulvien tuhoisiin seurauksiin kuuluu myös se, että monet maastossa vielä olevat tuhannet räjähtämättömät miinat ovat voineet tulvien seurauksena liikkua ja saastuttaa taas kertaalleen vaivalla vaarattomaksi haravoituja alueita. Humanitaarisen miinatoiminnan merkitys on tulevaisuudessakin keskeinen, sillä mm. miinanraivausta ja uhrien avustamista ei voi aikamääreillä rajata. Suomi osallistuu tähän humanitääriseen miinatoimintaan vuosittain kuudella miljoonalla eurolla.


Tätä taustaa vasten kokoomuksen puoluekouksen kannanotto siitä, että Suomen tulisi irtaantua Ottawan miinakieltosopimuksesta, on vastuuta ja vakautta edustavalta puolueelta melkoinen ymmärtämättömyyden ja piittaamattomuuden ilmaus. Sitä voi kuitenkin pitää työtapaturmana, sillä tuskin puolue tosissaan olisi valmis kantamaan sitä häpeää ja kummastusta. joka kannan mukaan esiintyminen kansainvälisillä foorumeilla merkitsisi.
 
Suomen liittyminen miinasopimukseen ei ollut suinkaan mikään hetken mielijohde vaan useiden hallitusten eri kokoonpanoissa vahvistama tavoite, jota myös puolustusvoimat ovat tukeneet ja toteuttaneet saatuaan erillisen määrärahan korvaavien puolustusjärjestelmien hankintaa varten.

 

Monet kansalaisjärjestöt ja osapuolet ovat ehtineet jo kiinnittää huomiota viimeaikaiseen Suomen sisäiseen poliittiseen keskusteluun sopimukseen liittyen. Tässä suhteessa maanantaina Maputossa alkava Ottawan sopimuksen kolmas tarkastelukonferenssi on tärkeä tilaisuus vahvistaa Suomen täysimääräinen sitoutuminen allekirjoittamaansa ja ratifioimaansa sopimukseen ja sen velvoitteiden täytäntöönpanoon.

 

21.6. 2014

Superviikon alkaessa

Politiikan superviikko alkaa. Juhannukseen mennessä on sovittava miten hallitus jatkaa taivaltaan viiden puolueen kokoonpanossa uuden pääministerin johdolla.  Ihan helppoa tämä tehtävä ei ole tilanteessa, jossa suuret hallituspuolueet ovat valintojensa myötä aikaisempaa selvemmin eroamassa toisistaan.  Mikään ideologinen liima ei toki tähän mennessäkään ole hallitusta koossa pitänyt, joten jatko onnistuu vain samalla pragmaattisella otteella kuin millä sovitun hallitusohjelman puitteissa on kolme vuotta toimittu.

Tätä hallitusohjelmaa ei ole nyt tarvis lähteä miltään osin avaamaan. Ns. minihallitusneuvotteluissa on keskityttävä vain niihin uusiin toimiin ja lisäpanostuksiin työllisyyden ja kasvun hyväksy, joista kaikki ainakin periaatteellisella tasolla ovat yksimielisiä. Tietenkin hallituksen sisällä tullaan loppukautena vielä vääntämään ankarastikin kättä monista avoimista tai keskeneräisistä asioista, mtta ne on käsiteltävä siinä järjestyksessä kuin ne toivottavasti huolellisen ja perusteellisen valmistelun jälkeen eteen tulevat. Yritykset ratkaistu nyt kaikki avoimet asiat muutaman päivän neuvotteluissa voivat johtaa vain kiireestä johtuviin myöhemmin korjaustarpeessa oleviin ratkaisuihin.

15.6. 2014

EU:n valinnat

Europarlamentin vaalien jälkeen peli EU:n johtopaikkojen täyttämisestä on siirtynyt uuteen vaiheeseen. Oikeistoa edustavan EPP:n ns. kärkiehdokkaana vaaleissa esiintynyt Luxemburgin ex-pääministeri Jean-Claude Juncker vaatii komission johtopaikkaa itselleen vaalituloksen perusteella. Siihen hän saa sivustatukea sosialistien PES:n kärkiehdokkaaksi asetetulta Matin Schultzilta, joka toivonee tehtävien jakoa siten, että hän saisi puolestaan jonkun muun näkyvän johtopaikan unionissa.

Se että tällaiset valinnat edustaisivat jollain tavoin eurooppalaisten vaaleissa ilmaisemaa demokraattista tahtoa on hyvin haettua. Kärkiehdokkaiden nimeämisprosessit eivät olleet erityisen läpinäkyviä ja enintään muutama prosentti vaaleissa äänestäneistä eurokansalaisista hekin vain 40 prosenttia äänioikeutetuista oli tietoinen näin asetetuista ehdokkaista, puhumattakaan siitä että olisivat samalla ottaneet kantaa juuri heidän valintansa puolesta. Kyse on nytkin parlamentin joidenkin tahojen alati jatkuvasta pyrkimyksestä kaapata parlamentille jäsenvaltioiden ja neuvoston ohi lisää sellaista valtaa joita sille koskaan ei perussopimuksissa ole annettu. Sellainen pyrkimys ei sellaisenaan vahvista EU:n demokraattista legitimiteettiä vaan voi päinvastoin kalvaa sitä lisää. 

Nimitykset Euroopan Unionin johtotehtäviin ovat jäsenvaltioiden vastuulla ja komission jäsenten osalta se on nimenomaan jokaisen jäsenvaltion itsensä tekemä valinta. Komission puheenjohtajan on kuitenkin saatava myös europarlamentin hyväksyntä ja sitä kautta sillä on legitiimi ja tärkeä rooli prosessissa, mutta ei sen vetäjänä.

Näinkin jaettavien tehtävien ja komission kokoonpanon on tietenkin oltava monessa suhteessa sekä poliittisesti että maantieteellisesti tasapainoinen kokonaisuus, mihin kuuluu myös se että sen sukupuoliedustuksen tulee myös olla tasapainoinen. Poliittisesti ei ole kyse parlamentaarisen enemmistön hakemisesta, vaan siitä että kaikilla mielipidesuunnilla tulee olla edustus. Se ei voi myöskään sulkea pois sellaisia populistejakaan, joilla on riittävä peruslojaalisuus unioniin ja sen arvoihin.

Valitettavasti elämme EU:ssakin sellaista aikaa jolloin useimmille on helpompi listata sellaisia ehdokkaita eri tehtäviin, joita eivät ole valmiita hyväksymään kuin löytää juuri parhaimmat ja sopivimmat voimat Unionin johtotehtäviin.

9.6. 2014